Statut

DOMOV    DOGODKI    FOTOGRAFIJA     RAČUNALNIŠTVO    STATUT   MAIL

Na podlagi 4. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) je ustanovni zbor dne 1. avgusta 2007 sprejel sklep o ustanovitvi Društva Fotografija in računalništvo in sprejel naslednji


STATUT
Društva Fotografija in računalništvo


I. IME IN SEDEŽ

1. člen

Ime društva je Društvo Fotografija in računalništvo, skrajšano FOTRA.

Sedež društva je na Stanu 58, 8233 Mirna.

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.


II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA TER DEJAVNOSTI

2. člen

Društvo je strokovno, nepridobitno, prostovoljno in samostojno združenje, katerega namen je omogočiti članom, da izražajo, oblikujejo in uresničujejo svoje posebne interes in cilje s področja razvoja analogne ali digitalne fotografije in informacijske tehnologije.

Namen in cilji društva so:
- vzpodbujanje razvoja in razvijanje ustvarjalne iniciative članov,
- učenje novih članov bistvenih značilnosti fotografije (spoznavanje delovanje kamere, razvijanje fotografij, delovanje kemikalij pri razvijanju) ter računalništva (spoznavanje delovanja računalnika, operacijskih sistemov, programov in programiranja).

V namene iz prejšnjega odstavka bo društvo gojilo predvsem naslednje dejavnosti:
- organiziranje skupnih ali posameznih fotografskih razstav,
- ohranjanje in zbiranje starih analognih fotografskih inštrumentov,
- organiziranje tečajev o fotografiji,
- organiziranje tečajev o računalništvu.


III. ČLANSTVO

3. člen

Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki je pripravljena prispevati k uresničevanju ciljev društva. Pogoji za članstvo v društvu so:
- da je državljan Republike Slovenije,
- da se amatersko ali poklicno ukvarja s fotografiranjem ali računalništvom,
- da podpiše pristopnico za včlanitev v društvo.

O sprejemu člana v društvo odloča upravni odbor na svoji redni seji.

Član društva je kot pokrovitelj lahko tudi pravna oseba, ki društvu materialno ali kako drugače pomaga.

Pravice in dolžnosti članov društva so:
- da aktivno sodeluje pri delu društva,
- so obveščeni o delu društva in delu njegovih organov,
- dajejo predloge, zamisli in pripombe na delo,
- spoštujejo statut in sklepe organov društva,
- ohranjajo in dvigujejo ugled društva.

Član lahko s pismom, naslovljenim na upravni odbor društva, odpove članstvo v društvu s koncem vsakega leta. Z dnem odpovedi članstva iz društva prenehajo vse s članstvom povezane pravice in dolžnosti člana do društva.

Upravni odbor društva lahko izključi člana, če je ta škodoval društvu ali njegovemu ugledu.


IV. ORGANI DRUŠTVA

4. člen

Organi društva so:
- Upravni odbor društva,
- Skupščina članov društva,
- predsednik društva.


V. UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

5. člen

Upravni odbor društva je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela.

Upravni odbor društva ima 3 člane:
- predsednika,
- tajnika,
- blagajnika.

Zakoniti zastopnik društva je predsednik društva, ki je istočasno tudi predsednik upravnega odbora.

Člane upravnega odbora društva izvoli in imenuje Skupščina članov društva za dobo štirih let. Člani upravnega odbora društva so lahko ponovno izvoljeni.

Upravni odbor društva vodi posle društva tudi po preteku mandata, dokler ni izvoljen nov upravni odbor društva.

Seje upravnega odbora društva skliče predsednik društva.

Upravni odbor društva odloča z večino glasov vseh članov upravnega odbora društva.

Pristojnosti in naloge Upravnega odbora društva so predvsem naslednje:
- izvaja sklepe in priporočila Skupščine članov društva,
- upravlja s premoženjem društva,
- pripravlja predloge programov dela društva in drugih gradiv za Skupščino članov društva,
- oblikuje navodila in smernice za delo predsednika društva,
- predlaga statut društva in njegove spremembe,
- sprejema nove člane in odloča o izključitvi članov,
- sprejema pravilnike društva,
- nadzoruje vodenje poslov društva.VI. SKUPŠČINA ČLANOV DRUŠTVA

6. člen

Skupščino članov društva sestavljajo vsi člani društva. Je najvišji organ društva in voli druge organe.
Skupščina članov društva je redna ali izredna.

7. člen

Redno Skupščino članov društva skliče predsednik Upravnega odbora društva enkrat na leto. Redna skupščina članov društva voli organe društva vsaka štiri leta.

0 sklicu redne Skupščine članov društva mora Upravni odbor društva obvestiti člane društva najmanj sedem dni pred datumom, za katerega je sklicana, z navedbo kraja, ure in dnevnega reda. Izredna skupščina članov društva se lahko skliče po sklepu Upravnega odbora društva, na zahtevo predsednika društva ali na zahtevo najmanj desetine članov društva.

Upravni odbor društva mora sklicati izredno Skupščino članov društva najpozneje mesec dni po prejeti zahtevi za njen sklic. Če tega ne stori, ga lahko skličejo tisti, ki so ga zahtevali. Navesti morajo zadevo, zaradi katere jo sklicujejo. Izredna Skupščina članov društva odloča le o stvareh, zaradi katerih je bila sklicana.

8. člen

Skupščina članov društva je sklepčna, če se je udeleži večina članov društva. Če Skupščina članov društva ob predvidenem začetku ni sklepčna, se začetek lahko odloži za pol ure, potem pa zadostuje za veljavno sklepanje vsaj desetina članov društva. Če jih ni toliko, je treba Skupščino članov društva ponovno sklicati.

Veljavne sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov, le za spremembo statuta ali za prenehanje delovanja društva morata glasovati vsaj dve tretjini navzočih članov. Glasovanje je tajno, kolikor Skupščina članov društva ne odloči drugače.

9. člen

Skupščina članov društva opravlja naslednje naloge:
- sprejema poslovnik o svojem delu,
- sklepa o predloženem dnevnem redu;
- razpravlja in sklepa o delu, poročilih, programih in predlogih Upravnega odbora društva in o predlogih članov društva;
- sprejema in spreminja statut društva;
- voli in razrešuje predsednika in člane Upravnega odbora društva,
- odloča o prenehanju, združitvi ali včlanitvi društva v drugo društvo, združenje itd.;
- odloča o pritožbah proti sklepom Upravnega odbora društva.

10. člen

O poteku, delu in sklepih Skupščine članov društva se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in dva overitelja zapisnika.


VII. PREDSEDNIK DRUŠTVA

11. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora društva in ga izvoli Skupščina članov društva za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v  skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svojo delo je odgovoren Skupščini članov društva in Upravnemu odboru društva.


VIII. FINANCIRANJE DRUŠTVA

12. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- iz naslova materialnih pravic iz dejavnosti društva,
- s prispevki donatorjev,
- iz javnih sredstev,
- z darili in
- iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti in namenov ter nalog društva, za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njihove člane je nična.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora bit v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanje društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.


IX. PRENEHANJE DRUŠTVA

13. člen

Društvo preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na pdoalgi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. Po volji članov preneha društvo s sprejetjem sklepa o prenehanju, ki ga sprejme Skupščina članov društva z večino navzočih članov.

14. člen

Če društvo preneha s sklepom Skupščine članov društva, se premoženja, imovina in saldo poslovanja društva prenese na po dejavnosti sorodno društvo ali zvezo društev, ki delujejo na področju fotografije oziroma računalništva v Republiki Sloveniji.


X. SPREMEMBE STATUTA

15. člen

Zahtevek za spremembo statuta lahko da Upravni odbor društva ali najmanj deset članov društva. Zahtevku se ugodi, če se s predlogom na Skupščini članov društva strinjata najmanj dve tretjini navzočih članov društva.

XI. KONČNA DOLOČBA

16. člen

Ta statut je sprejel ustanovni zbor društva na Stanu pri Mirni, dne 1. avgusta 2007 in začne veljati z dnem, ko pristojni upravni organ potrdi, da je v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in vpisom v register društev.


Predsednik društva: Tomaž ZORC

Tajnik društva: Gordana LALIĆStan, 1. avgusta 2007.